Zpráva o činnosti SPNG za rok 2016

Zpráva o činnosti SPNG za rok 2016

Vážení přátelé,

Zdá se to být neuvěřitelné, ale v roce 2016 Společnost přátel Národní galerie v Praze vstoupila do 24 sezony svojí činnosti. Byl to rok velmi náročný. Pokračovala jednání a písemná korespondence i schůzky se současným vedením Národní galerie v Praze o podmínkách vztahu mezi naším spolkem a Národní galerií v Praze. Ústní příslib ze závěru roku 2015, že podmínky členství SPNG pro rok 2016 zůstávají beze změny, bylo potvrzeno a podepsáno oběma stranami až 27. 7. 2016. Tedy s více než ročním zpožděním. Smlouva mezi Národní galerií a SPNG totiž ukládá, aby podmínky volného vstupu našich členů do expozic a na výstavy Národní galerie byly sjednávány formou „Dodatku“ ke smlouvě vždy pro každý následující rok a to nejpozději do 31. března předcházejícího kalendářního roku. Vedení Národní galerie si v tomto „Dodatku ke Smlouvě“ pro rok 2016 neočekávaně vymínilo, že na výstavu „Císař Karel IV.“ ve Valdštejnské jízdárně se vztahuje speciální režim. Všichni návštěvníci a tedy i členové SPNG museli uhradit vstupné. V případě našich členů vstupné 190 Kč. Výkonný výbor SPNG se rozhodl toto vstupné členům na základě předložených vstupenek proplatit. Byly uhrazeny vstupenky v celkové částce 40 000Kč.

NG a SPNG se také zavázaly vést další jednání ohledně změny forem spolupráce s ohledem na naplňování koncepce rozvoje NG. Vedení NG dopisem z 23. 9. 2016 sdělilo členu Výkonného výboru JUDr. V. Zoufalému, pověřenému předsednictvem SPNG zastupovat ji v dalších jednáních s vedením  NG, že v Národní galerii v  Praze vzniká nový členský program Klub přátel, jehož benefity se s benefity SPNG částečně překrývají a vedení NG vidí jediné řešení: přestup členů SPNG do Klubu. NG nabízí dva roky členství zdarma všem členům SPNG a poté seniorům zvýhodněný roční členský příspěvek 450 Kč. Členové SPNG byli písemně seznámeni s touto nabídkou a vyzváni k účasti na mimořádné členské schůzi, která se konala 8. prosince 2016 v  auditoriu Veletržního paláce. Schůze se zúčastnil i pozvaný GŘ Národní galerie Doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D. a  pracovnice pověřené organizací a vedením Klubu přátel. Na tomto setkání došlo k vyjasnění souběhu v programu a činnosti Klubu přátel Národní galerie a SPNG. Generální ředitel NG zároveň také ústně potvrdil platnost volného vstupu do expozic a na výstavy členům SPNG i v roce 2017. Volný vstup do expozic a na výstavy NG pro rok 2017 a 2018 byl již oběma stranami i písemně potvrzen s výjimkou dodatečné změny ve výši členského příspěvku rodina. Pro rok 2018 je to částka 1600 Kč. Na této mimořádné schůzi byly také odsouhlaseny členské příspěvky pro rok 2017 ve výši tak, aby nekonkurovaly nabídce členství v Klubu..

Řádný člen:  990,- Kč         Rodinné členství: 1400,- Kč       Člen junior:  330,- Kč

Člen senior:  450,- Kč        Člen mecenáš: 2500,- Kč a výše

Všichni členové SPNG obdrželi písemnou zprávu o výsledku schůze a informaci o nabídce NG pro bezplatný vstup stávajících členů SPNG do Klubu přátel včetně pokynů, jak postupovat a s tím, že tak mohou učinit v termínu do 28. února 2017 na základě předložení platné průkazky člena SPNG z roku 2016 a čestného prohlášení, že vystupují ze SPNG. Dle sdělení vedení Národní galerie v Praze tuto nabídku bezúplatného vstupu do Klubu přátel využilo 625 členů SPNG.

Stejně jako v minulých letech byl i v roce 2016 program našich akcí bohatý a pestrý. Tentokrát se naopak výrazně zapojili i členové Výkonného výboru s přednáškami a komentovanými prohlídkami. Program jarní sezóny zahájil v dubnu v auditoriu Veletržního paláce Petr Přibyl poutavou přednáškou s dataprojekcí  Ohlédnutí za Leonardem da Vinci. Florencie a Miláno“. Připojili jsme se i k loňským oslavám 220 let od založení Obrazárny společnosti vlasteneckých přátel umění předchůdkyně NG. Martina Jandlová – Sošková v květnu připomněla toto významné výročí přednáškou s dataprojekcí  „Počátky Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění a její umělecká díla“ a doplnila ji výkladem k vybraným obrazům v expozici Šternberského paláce. Na konci května se konala večerní prohlídka výstavy „Císař Karel IV. 1316 – 2016“ ve Valdštejnské jízdárně s úvodním slovem lektorů Jana Boučka a Ondřeje Faktora. Z  důvodu předpokládaného velkého zájmu členů o tuto výstavu byla návštěva prodloužena až do 21 hodiny. Před letními prázdninami jsme se rozloučili prohlídkou výstavy „Pavel Nešleha – Via Canis“ v Muzeu Kampa. Mimořádným zážitkem byl zasvěcený  výklad její kurátorky a autorky Mahuleny Nešlehové. Tento program se uskutečnil ve spolupráci s Nadací Jana a Medy Mládkových. Podzimní sezónu zahájila večerní prohlídka výstavy v paláci Kinských „Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj“ s úvodním komentářem lektorek Markéty Ježkové a Jitky Šosové. Výstavu ve Veletržním paláci Americká grafika tří století z National Gallery of Art ve Washingtonu“ představila a s vybranými díly seznámila Markéta Ježková. Malým vánočním dárkem byla přednáška s dataprojekcí Tomáše Rafla  „Úpravy znovuobjeveného torza Rotundy sv. Václava a rekonstrukce štukových stropů v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého (Žďár nad Sázavou)“. Konala se v bývalé barokní malostranské jezuitské koleji, takzvaném Profesním domě na Malostranském náměstí, dnes sídle Matematicko-fyzikální fakulty UK, v  krásném prostředí bývalého  refektáře s  nově restaurovanými nástropními malbami Josefa Kramolína z roku 1771.

Předsedkyně SPNG byla v loňském roce požádána, aby se zúčastnila semináře na téma Muzejní spolky a kluby přátel galerií. Seminář organizoval odbor Ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR v  Nostickém paláci. Na semináři předsedkyni zastoupila Eva Zíková a pronesla  příspěvek „SPNG a 24 let její činnosti – úspěchy a těžkosti“. Vážení přátelé, ráda bych vám jménem Výkonného výboru SPNG poděkovala za to, že jste zůstali věrni našemu spolku. K dnešnímu dni je nás 266 a přihlašují se i noví členové. To, že se podařilo uhájit činnost Spolku pro další rok, je zásluhou všech členů výboru a především našeho zástupce pro jednání s vedením NG Vladimíra Zoufalého a Martiny Jandlové – Soškové.

V Praze dne 27. 4. 2017

(Zprávu o činnosti za rok 2016 z pověření předsedkyně SPNG Olgy Pujmanové – Stretti sestavila Eva Zíková)

Usnesení

Valného shromáždění Společnosti přátel Národní galerie (SPNG), konaného dne 27 .4. 2017

Valné shromáždění:

  1. schvaluje Zprávu o činnosti výkonného výboru Společnosti přátel NG za rok 2016 a výhled činnosti Společnosti přátel NG pro rok 2017
  2. schvaluje Zprávu o hospodaření Společnosti přátel NG v roce 2016 a rozpočet na rok 2017
  3. schvaluje Zprávu kontrolní komise za rok 2016
  4. schvaluje doplňující volbu členů výkonného výboru SPNG a současně potvrzuje ve funkci statutární orgány:     předseda: ak. mal. Tomáš Rafl,   zástupce předsedy: Mgr. Eva Zíková, hospodář:  Mgr. Daniel Šach, čestná předsedkyně:  PhDr. Olga Pujmanová – Stretti, CSc.
  5. souhlasí s pověřením členů výkonného výboru k zastupování v jednáních s NG o budoucí výši členských příspěvků pro rok 2018 formou dodatku k již uzavřené smlouvě o spolupráci mezi NG a SPNG
  6. děkuje výkonnému výboru Společnosti za činnost v roce 2016

V Praze dne 27. 4. 2017

  • zapsala: J. Dobrinčicová
Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.