Zápis ze zasedání členské schůze SPNG

Zápis ze zasedání členské schůze Společnost přátel Národní galerie v Praze

IČO 476 07 068, se sídlem Hradčanské náměstí 57/15, Hradčany, 118 00 Praha 1

Zasedání členské schůze se konalo dne 3. 11. 2021 od 16,30 hod. na adrese Národní galerie, Veletržní palác, auditorium 6. patro, Dukelských hrdinů 47, Praha 7. Podle prohlášení řídícího členské schůze, ak. mal. Tomáš Rafla, se dle prezenční listiny účastnilo zasedání 76 členů z 167 spolku a členská schůze tak tedy byla dle čl. VI. odst. 5 usnášeníschopná.

Ak. mal. Tomáš Rafl přednesl program jednání členské schůze, tak, jak byl uveden v pozvánce. Poté jednání valné hromady pokračovalo volbou orgánů členské schůze, tj. předsedy členské schůze a zapisovatele, načež členská schůze přijala tato usnesení:

Usnesení: Členská schůze volí předsedou ak.mal. Tomáše Rafla.

Pro:          75      Proti:    nikdo    Zdržel se:  1

Členská schůze volí zapisovatele JUDr. Miroslava Kocandu.

Pro:    75   Proti:   nikdo     Zdržel se:  1

Následovala zpráva výboru o činnosti a hospodaření spolku v r. 2019.

Členská schůze vyslovila souhlas s výsledky hospodaření spolku za r. 2019.     Pro:      76  Proti:    nikdo  Zdržel se:  nikdo

Následovala zpráva výboru o činnosti a hospodaření spolku v r. 2020.

Členská schůze vyslovila souhlas s výsledky hospodaření spolku za r. 2020.    Pro:          76     Proti:        nikdo     Zdržel se:  nikdo

Po konstatování situace, ve které se spolek nachází a krátké diskusi byl přednesen návrh na ukončení činnosti spolku, jeho zrušení s likvidací a volbu likvidátora. Členská schůze přijala tato usnesení:

Usnesení: Členská schůze schvaluje ukončení činnosti spolku a jeho zrušení s likvidací ke dni 30. 11. 2021. 

Pro:          76  Proti:    nikdo  Zdržel se:  nikdo

Členská schůze jmenuje likvidátora, pana Mgr. Daniela Šacha, nar. 6. 10. 1968, bytem Praha 5, Radlická 1359/49

Pro:     75  Proti:     nikdo     Zdržel se:  1

Předseda členské schůze pan ak. mal. Tomáš Rafl v 18,00 konstatoval, že program členské schůze byl vyčerpán a schůzi ukončil.

V Praze dne 3. 11. 2021

zapisovatel :JUDr. Miroslav Kocanda v.r.  ak. mal. Tomáš Rafl v.r. předseda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.