Výroční členská schůze SPNG

P O Z V Á N K A

ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a stanov spolku, se svolává

Členská schůze

Společnosti přátel Národní galerie v Praze

 Termín konání: ve středu 3. listopadu 2021 v 16.30…. (prezence v 16.15 hod.)

 Místo konání: Národní galerie, Veletržní palác, auditorium 6. patro, Dukelských hrdinů   47, Praha 7

PROGRAM:

1.  Zahájení 

2. Volba zapisovatele

3. Zpráva o činnosti v r. 2019

4. Zpráva o hospodaření v r. 2019 se zprávou revizní komise

5. Schválení zprávy o hospodaření r. 2019

6. Zpráva o činnosti v r. 2020

7. Zpráva o hospodaření v r. 2020 se zprávou revizní komise

8. Schválení zprávy o hospodaření r. 2020

9. Návrh výboru na ukončení činnosti SPNG pro neprodloužení smlouvy o             spolupráci s NG Praha

10. Diskuse

11. Schválení rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací ke dni 30. 11. 2021

12. Jmenování  likvidátora

13. Závěr členské schůze:

Poděkování věrným členům SPNG 

Koncertní vystoupení : Swing Trio Františka Havlíčka – jazzové standardy 

V Praze 11. října 2021                                    ak. mal. Tomáš Rafl –  předseda SPNG                                                                                                                                                                        Vstup do Národní galerie Praha podléhá mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, podle nichž je každý návštěvník povinen mít nasazen respirátor dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) či nanoroušku ve všech prostorách galerie, dodržovat rozestupy 1,5 metru a mít negativní test na covid-19 či dokončené očkování.

Poznámky: Nemůžete-li se osobně schůze zúčastnit, prosíme o zplnomocnění třetí osoby, jinak hrozí zmaření schůze v důsledku nedostatečné účasti. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen. Plnou moc předejte, prosím, svému zmocněnci, který ji odevzdá u prezence.

Příloha:   Formulář – plná moc k zastoupení

  Plná moc

Já, níže podepsaný(á)…………………………………….., narozený(á) dne……………………………..,

bytem…………………………………………………………………………………………. zmocňuji tímto

……………………………………………………………………………..nar. dne…………………………………….

bytem…………………………………………………………………………………………………………………………k zastupování na členské schůzi spolku Společnost přátel Národní galerie v Praze, konané dne 3. listopadu 2021 v 16.30 ve Veletržním paláci, Dukelských hrdinů 47, Praha 7 při veškerém právním jednání jako člena Společnosti.

V:………………..dne…….……..                              podpis………………………………………

Plnou moc v plném rozsahu přijímám           ………………………………………………..

V………………..  dne…………….                                            podpis zmocněnce

 

 

 

 

                           

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.