Stanovy SPNG

STANOVY
Společnosti přátel Národní galerie v Praze,
založené dne 17.6.1992 podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a jejíž právní povaha se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

Preambule

Společnost přátel Národní galerie v Praze (dále jen „Společnost“) navazuje na činnost Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách založené roku 1796, přičemž se hlásí k jejímu odkazu jako její ideový nástupce.

Posláním „Společnosti“ je svým úsilím přispívat ke zvyšování odborné úrovně, obliby, podpory a zpřístupňování výtvarného umění ze strany veřejnosti, zejména podpory shodných snah Národní galerie v Praze při plnění jejích úkolů, zejména při shromažďování, zpřístupňování a spravování malířských, sochařských a grafických děl domácího a cizího umění, v péči o její návštěvníky a v jejích dalších činnostech vymezených dle zákona č. 148/1949 Sb. o Národní galerii v Praze a ve statutu Národní galerie v Praze.

Článek I.
Název a sídlo společnosti

Název společnosti:
Společnost přátel Národní galerie v Praze

Sídlo společnosti:
Praha 1 – Hradčany
Hradčanské nám. 15
PSČ: 118 00
IČO: 47607068

Článek II.
Povaha a hlavní činnost Společnosti

1. „Společnost“ je samosprávnou, dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou právnickou osobou, způsobilou k právnímu jednání, založenou ke sdružování odborníků a milovníků výtvarného umění.

2. Činnost „Společnosti“ vyplývá z jejího poslání zaměřeného pak zejména na výtvarné umění ve sbírkách Národní galerie Praze v jejich expozicích a pořádaných výstavách, jakož i k podpoře činnosti Národní galerie v Praze.

3. Za účelem naplnění jejího poslání „Společnost“ sdružuje odborníky, milovníky a zájemce o výtvarné umění z řad domácích i zahraničních přátel Národní galerie v Praze a veřejnosti vůbec a pro tyto připravuje přednášky, besedy, prohlídky s odborným doprovodem a umožňuje jim tak i vyjadřovat vzájemně své názory v oblasti vnímání a chápaní výtvarného umění.

4. „Společnost“ je členem Světové federace přátel muzeí (World Federation of Friends of Museums zkráceně WFFM). „Společnost“ může vstupovat do dalších organizací, které mají společný nebo obdobný cíl jako „Společnost“.

Článek III.
Členství ve Společnosti

1. Členem „Společnosti“ se může stát pouze fyzická osoba, která má živý a opravdový zájem o výtvarné umění, Národní galerii v Praze a její sbírky, projeví svůj zájem o členství a činnost „Společnosti“ a ztotožňuje se s jejím posláním.

2. Členství ve „Společnosti“ vzniká přijetím za člena na základě podané písemné přihlášky ke členství ve „Společnosti“ se současným uhrazením členského příspěvku pro příslušný rok.

3. Přihláška za člena se podává na formuláři „Společnosti“, který je zaslán na žádost zájemce o členství a je dále k dispozici na vyznačených místech Národní galerie v Praze.

4. O přijetí za člena rozhoduje výbor „Společnosti“, který na základě přijetí vystaví a doručí novému členovi průkaz člena „Společnosti“.

5. Z důvodů zvláštního zřetele hodných může výbor „Společnosti“ zájemce nepřijmout za jejího člena. V takovém případě neprodleně vrátí již uhrazený členský příspěvek a zároveň písemně stručně zdůvodní, proč zájemce výbor nepřijal za člena.

6. Rozhodnutí výboru o nepřijetí zájemce za člena „Společnosti“ musí být vždy na základě jeho podnětu projednáno na nejbližší členské schůzi „Společnosti“.
Podnět nepřijatého zájemce za člena musí být doručen písemně do sídla „Společnosti“ do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o jeho nepřijetí za člena „Společnosti“.

7. O termínu konání členské schůze musí být nepřijatý zájemce výborem informován a má právo účastnit se příslušné části členské schůze k vyjádření svého stanoviska.

8. O odmítnutí výboru přijetí zájemce za člena „Společnosti“ rozhoduje nejbližší členská schůze, přičemž důvody pro nepřijetí jsou shodné s důvody pro vyloučení člena ze „Společnosti“ uvedené v bodě 10. tohoto článku.

9. Členství ve „Společnosti“ zanikne:
a) dobrovolným vystoupením člena ze „Společnosti“, a to vždy ke konci příslušného kalendářního roku, kdy bylo „Společnosti“ doručeno jeho oznámení o vystoupení ze „Společnosti“,
b) úmrtím člena,
c) vyloučením člena ze „Společnosti“ výborem z důvodů uvedených v bodu 10. tohoto článku.

10. Za důvody zvláštního zřetele hodné pro nepřijetí za člena „Společnosti“ či pro jeho vyloučení ze „Společnosti“ se považují případy hrubého veřejného a bezdůvodného znevážení „Společnosti“ či jejího člena a dále opakované hrubé porušení návštěvního řádu Národní galerie v Praze.

11. Za důvod zvláštního zřetele hodný se nepovažuje vyjádření rozdílného odborného názoru či přesvědčení k jakékoliv otázce výtvarného umění, je-li vyjadřován ve formě akademické a společensky důstojné a způsobem osobně neurážlivým.

12. Člen „Společnosti“ vyloučený výborem je oprávněn přednést svůj nesouhlas s vyloučením na nejbližší členské schůzi „Společnosti“, která jeho vyloučení buď potvrdí či vyloučení ze „Společnosti“ zruší. Pro předložení k rozhodnutí členské schůzi o vyloučení platí pro postup obdobně ustanovení bodu 6. a 7. tohoto článku.

13. Na návrh výboru „Společnosti“ může členská schůze rozhodnout o jmenování zvláště významných členů „Společnosti“, zejména pro jejich zásluhy pro výtvarné umění, Národní galerii v Praze či „Společnost“, čestnými členy „Společnosti“.
Čestný člen je zproštěn povinnosti k úhradě členského příspěvku a náleží mu právo přednostního vystoupení na členské schůzi „Společnosti“, a právo účasti na jednání výboru.

14. Výbor společnosti může sám rozhodnout o osvobození od placení členských příspěvků člena pro jeho osobní významnou činnost pro Národní galerii v Praze, v orgánech společnosti, a to po dobu výkonu této jeho záslužné činnosti.

15. Princip individuálního členství platí i v případě, pokud výbor rozhodne o přiznání i kolektivního členství (např. rodinné členství nebo členství manželů ve „Společnosti“). V takovémto případě vykonává členská práva vůči „Společnosti“ jen jeden její člen.

16. „Společnost“ řádně vede seznam členů, včetně čestných členů „Společnosti“. Příslušné změny v seznamu provádí výborem pověřený jeho člen bezodkladně poté, co se o změně dozví.

Článek IV.
Práva a povinnosti řádného člena „Společnosti“

1. Člen „Společnosti“ s řádně zaplaceným členským příspěvkem je považován za aktivního člena „Společnosti“ a jako takový má zejména práva:
a) účastnit se činnosti „Společnosti“ a být osobně informován o dění ve „Společnosti“,
b) volit a být volen do orgánů „Společnosti“,

c) obdržet další výhody aktivního člena „Společnosti“ dle jejich vyhlášení výborem „Společnosti“ pro příslušný rok, včetně zvýhodněného vstupu do expozic a výstav pořádaných Národní galerií v Praze a na akce pořádané „Společností“,
d) podávat návrhy, připomínky a dotazy orgánům „Společnosti“ a obdržet na ně odpověď,

e) účastnit se členské schůze.

2. Člen „Společnosti“ se vstupem do „Společnosti“ zavazuje: a) dodržovat stanovy „Společnosti“,
b) platit řádně členský příspěvek,
c) chránit a zachovávat dobré jméno „Společnosti“,

d) dle možností a zájmu účastnit se akcí „Společnosti“. 3. Člen „Společnosti“ neručí za dluhy „Společnosti“.

4. Člen, který nesplní v daném kalendářním roce svoji povinnost zaplatit členský příspěvek, nenabývá členských práv v rozsahu uvedeném v bodě 1 tohoto článku, tj. jako aktivní člen.
Aktivním členem se stává znovu okamžikem zaplacení celého členského příspěvku na daný rok a nabývá tak práva uvedená v bodě 1 tohoto článku.

Článek V.
Orgány „Společnosti“

1. Nejvyšším orgánem „Společnosti“ je Členská schůze společnosti.

2. Činnost „Společnosti“ zajišťuje a řídí výbor „Společnosti“ spolu s předsedou „Společnosti“.

3. Činnost a hospodaření „Společnosti“ kontrolují dva revizoři účtů.

4. Předsedu „Společnosti“, výbor „Společnosti“ a revizory účtů volí z řad členů „Společnosti“ členská schůze, a to na funkční období 5 let.

5. Členem voleného orgánu může být pouze fyzická osoba.

6. Členství v orgánech „Společnosti“ zaniká: a) uplynutím doby
b) odstoupením člena
c) smrtí člena

d) odvoláním člena

7. V případě zániku členství uplynutím funkčního období a odstoupením z funkce zaniká výkon funkce ustanovením do funkce nové osoby, nejpozději však k termínu konání členské schůze v daném kalendářním roce.

8. V případě zániku členství je příslušná osoba povinna předat výboru či svému nástupci veškeré dokumenty k agendě, kterou z důvodu jeho zvolení do funkce členskou schůzí obdržel.

9. Pokud počet členů výboru v průběhu období, na které byli zvoleni, neklesne pod polovinu, mohou zbývající členové výboru kooptovat náhradní členy do výboru. Trvání výkonu funkce kooptovaných členů výboru trvá do nejbližšího jednání členské schůze, která je volbou potvrdí do konce volebního období či zvolí jiného člena do výboru. Funkční období takto volbou potvrzeného kooptovaného člena trvá shodně do konce volebního období celého výboru.

10. Obdobné platí při zániku výkonu funkce pro revizora.

11. V případě, že počet členů výboru klesne pod polovinu naposledy zvolených členů, jsou zbývající členové výboru povinni svolat do 2 měsíců mimořádnou členskou schůzi k volbě nového výboru a rovněž tak v případě zániku funkce revizorů obou revizorů.

Článek VI.
Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem „Společnosti“ je členská schůze, které se mohou zúčastnit všichni aktivní členové, tj. členové „Společnosti“ se zaplaceným členským příspěvkem pro příslušný kalendářní rok.

2. Členskou schůzi svolává předseda výboru nebo výbor „Společnosti“, a to zpravidla jedenkrát do roka, nejpozději do konce kalendářního měsíce listopadu.

3. Není-li svolána členská schůze předsedou či výborem tak, aby se konala nejpozději v listopadu kalendářního roku, jsou oprávněni ji svolat revizoři účtů, a to i jen jeden z nich.

4. Revizoři účtů anebo alespoň 25 členů společnosti jsou oprávněni požádat výbor o svolání mimořádné členské schůze, neučiní-li tak výbor do 2 měsíců, mohou mimořádnou schůzi svolat i sami na náklady společnosti.

5. Členská schůze je usnášeníschopná za předpokladu jejího řádného svolání za přítomnosti počtu členů (kvora) stanoveného předcházející členskou schůzí. Není-li takový počet členskou schůzí stanoven, je členská schůze usnášeníschopná za účasti alespoň 50 členů, nejde-li o případ, že by počet členů „Společnosti“ poklesl pod počet 99 aktivních členů. V takovém případě představuje kvorum, alespoň 1⁄4 aktivních členů.

6. Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů zúčastněných členů „Společnosti“. Každý člen „Společnosti“ má jeden hlas stejné váhy.

7. Člen „Společnosti“ se může dát zastoupit na členské schůzi pouze jiným aktivním členem „Společnosti“, a to na základě jeho písemného osobního zmocnění. Vystavit takovéto zmocnění lze až po obdržení programu členské schůze. K případným omezením uděleného zmocnění se nepřihlíží.

8. Členská schůze:
a) schvaluje zprávu výboru o činnosti a hospodaření „Společnosti“ za uplynulé roční období
b) stanovuje zásady činnosti a hlavní zaměření „Společnosti“ zejména pro následující roční období c) volí a odvolává samostatně předsedu „Společnosti“ a jednotlivě další členy výboru
d) volí a odvolává revizory účtu
e) na návrh výboru jmenuje čestné členy „Společnosti“
f) schvaluje změny stanov „Společnosti“
g) stanoví výši a splatnost ročního členského příspěvku
h) usnáší se o dispozici s případným nemovitým majetkem či majetkem v jednotlivých případech převyšujícím hodnotu 300.000,- Kč, vyjma případů zapůjčení a darování uměleckých předmětů Národní galerii v Praze
i) přezkoumává vyloučení člena „Společnosti“ výborem
j) přezkoumává odmítnutí nového člena „Společnosti“ výborem
k) usnáší se o zrušení „Společnosti“ a vstupu do likvidace a jmenování likvidátora
l) na návrh výboru rozhoduje o vstupu, výstupu nebo změně členství v mezinárodních organizacích s obdobným předmětem činnosti a při té příležitosti rozhoduje též o shodě nebo rozporu těchto stanov se statutem předmětných mezinárodních institucí
m) může si vyhradit rozhodnutí o jakékoliv jiné otázce nespadající pod výše uvedené, a to na předchozí návrh nejméně pěti členů Společnosti, nebo výboru pod podmínkou uvedenou v čl. VI. 11. Výbor je povinen uvést tuto další otázku jako zvláštní program na členské schůzi

Svolání členské schůze
9. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána aktivním členům zpravidla třicet, nejméně 15 dní před jejím konáním.

Členu, který „Společnosti sdělí svoji elektronickou adresu, může být pozvánka zaslána na jeho elektronickou adresu, ostatním na adresu sdělenou členem.

Pozvánka na členskou schůzi bude dále vždy zveřejněna s uvedením místa a času konání členské schůze „Společnosti“ na internetových stránkách (nebo jiným obecně využívaným prostředkem umožňujícím dálkový přístup) „Společnosti“ nejméně 21 dní před konáním členské schůze.

10. Každý aktivní člen je oprávněn účastnit se zasedání členské schůze, a požadovat i dostat na jednání členské schůze vysvětlení veškerých záležitostí „Společnosti“. Sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje je z tohoto práva vyloučeno.

Jednání členské schůze
11. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřený člen výboru. Po zahájení členské schůze zvolí členská schůze z řad členů výboru zapisovatele. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen.

Záležitost, která nebyla obsažena v pozvánce na členskou schůzi, lze rozhodnout jen na návrh výboru nebo nejméně 5 členů společnosti a nepředstavuje-li zásadní otázku chodu „Společnosti“, tedy pravomoci členské schůze pod čl. VI. 8. písm. b), c), d), f), g), h), k). Předseda je oprávněn zdržet zahájení členské schůze nejvýše o 30 minut z důvodu zajištění usnášeníschopnosti členské schůze.

12. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen „Společnosti“ může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze. Zápis může být zveřejněn na internetových stránkách „Společnosti“.

Článek VII.
Předseda

Předseda „Společnosti“ je přímo volen členskou schůzí. Funkční období předsedy končí až předáním funkce nově zvolenému předsedovi, a to nejpozději do 30 dnů od zvolení nového předsedy „Společnosti“.

Článek VIII.
Výbor

1. Výbor je kolektivním statutárním orgánem „Společnosti“. Výboru náleží veškerá působnost, která není svěřena jinému orgánu „Společnosti“. Výbor organizačně a odborně řídí činnost „Společnosti“ v souladu se stanovami a usneseními členské schůze.

2. Výbor je tvořen předsedou a minimálně dále 4 a maximálně 12 členy „Společnosti“, tak aby spolu s předsedou měli vždy lichý počet členů.

O počtu volených členů výboru pro další volební období rozhoduje na návrh výboru členská schůze.

3. Činnost „Společnosti“ řídí předseda „Společnosti“.

4. Výbor volí ze svého středu místopředsedu „Společnosti“ a hospodáře.

5. Výbor může delegovat písemně své dílčí pravomoci na některého člena pověřeného řízením nebo hospodařením „Společnosti“. Pověření se může vztahovat pouze ke konkrétně vymezenému úkolu.

6. Výbor je svoláván předsedou „Společnosti“ nebo nejméně dvěma členy výboru podle potřeby, zpravidla kvartálně, nejméně však jedenkrát ročně. Výbor je usnášeníschopný za účasti nadpoloviční většiny jeho členů. Výbor rozhoduje neformálně prostou většinou přítomných členů. Hlasy všech

členů výboru mají stejnou váhu. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy a nehlasoval-li předseda, hlas místopředsedy.
7. Výbor o svém jednání vyhotoví stručný záznam.

8. Výbor zejména
a) zajišťuje činnost „Společnosti“ v období mezi členskými schůzemi
b) odpovídá za řádné hospodaření „Společnosti“ a kontroluje dodržování Usnesení členské schůze a příslušných obecně závazných právních předpisů
c) připravuje rozpočet a jeho změny, roční závěrku hospodaření
d) dbá na řádnou péči o majetek a zejména jeho použití k naplňování poslání „Společnosti“

9. Za „Společnost“ navenek jedná předseda “Společnosti“ nebo místopředseda „Společnosti“, a to každý samostatně. V případě, že předseda nebo místopředseda nebudou dosažitelní v přiměřené době k jednání za „Společnost“, mohou v případě potřeby za „Společnost“ jednat současně dva členové výboru, a to v souladu s předcházejícím rozhodnutím výboru či členské schůze.

K jednání jménem „Společnosti“ v dílčích věcech může být zmocněna písemně další osoba předsedou či výborem po projednání.

10. Funkce předsedy, místopředsedy a hospodáře jsou vzájemně neslučitelné.

Článek IX.
Místopředseda

Místopředseda „Společnosti“ je volen výborem z jeho středu. Navenek jedná za „Společnost“ se stejným oprávněním jako předseda. Místopředseda zastupuje předsedu v organizačních záležitostech. Při delší nepřítomnosti předsedy jej zastupuje v plném rozsahu.

Místopředseda zastupuje předsedu a přechází na něj výkon funkce předsedy dočasně i v případě, že předseda nemůže po delší dobu vykonávat svoji funkci.

Článek X.
Hospodář

Hospodář je člen výboru pověřený hospodařením „Společnosti“ a vedením jejího účetnictví.

Článek XI.
Revizoři účtů

1. Revizory účtů volí a odvolává z členů „Společnosti“ členská schůze, které jsou výlučně odpovědni. 2. Funkce revizora účtů není slučitelná s členstvím ve výboru „Společnosti“. Nesmí jí zastávat ani osoba blízká členům výboru „Společnosti“.

3. Revizoři účtů kontrolují činnost výboru „Společnosti“ z hlediska hospodaření „Společnosti“ a souladu s obecně platnými předpisy, stanovami a rozhodnutími členské schůze. Mají právo na veškeré informace týkající se chodu společnosti.

4. Revizoři provádějí kontrolu účtů nezávisle, objektivně a nestranně způsobem a v době dle vlastního rozhodnutí a uvážení, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení jimi ověřené roční závěrky hospodaření před konáním členské schůze.

5. Revizoři účtů jsou oprávněni nahlížet i průběžně do všech dokladů „Společnosti“ a nechat přezkoumat roční závěrku nezávislým auditorem na náklady společnosti. Všichni členové „Společnosti“, jejího výboru i zaměstnanci jsou povinni s revizory účtů spolupracovat a poskytovat jim potřebné informace, vysvětlení a další součinnost.

6. Zahájení a ukončení kontroly revizoři účtů oznámí předsedovi „Společnosti“, kterému o výsledku kontroly předají nejpozději do 14 dnů písemnou zprávu, která bude přednesena na nejbližší členské schůzi. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost, a návrh na opatření k nápravě.

Článek XII.
Majetek a hospodaření

1. Zdrojem majetku „Společnosti“ jsou zejména členské příspěvky, dary jiných osob, státní příspěvky a příjmy z vlastní činnosti a majetku „Společnosti“.

2. Veškeré získané prostředky smějí být využívány pouze k financování činností naplňujících poslání a cíle „Společnosti“, včetně pokrytí nákladů „Společnosti“ na správu a organizaci zajištěnou zejména orgány „Společnosti“ dle těchto stanov a dle doplňujících a zpřesňujících stanovisek členské schůze a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

3. „Společnost“ může nabývat do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů „Společnosti“.

4. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem a potvrzeného členskou schůzí.

Článek XIII.

Tyto stanovy byly schváleny valným shromážděním dle dosavadních stanov dne 27.4.2015, účinnosti nabývají patnáctým dnem po jejich schválení valným shromážděním, tj. dne 12.5.2015 a k tomuto datu nahrazují veškeré předcházející verze a znění stanov.

Příspěvek byl publikován v rubrice Stanovy a smlouva se SPNG. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.