Smlouva o spolupráci mezi SPNG a NG

č.j.: NG 1523/2013

Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřely smluvní strany

Národní galerie v Praze
státní příspěvková organizace
se sídlem Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
jednající, resp. zastoupena Prof. PhDr. Vítem Vlnasem, Ph.D., pověřeným řízením
bankovní spojení : KB Praha 1, č. ú. 8839-011/0100
IČ: 00023281, DIČ: státní příspěvková organizace
dále jen NG

a

Společnost přátel Národní galerie v Praze
občanské sdružení
se sídlem Hradčanské nám. 15, 118 00 Praha 1
zastoupena předsedkyní PhDr. Olgou Pujmanovou, CSc.
bankovní spojení:
IČ: 47607068
dále jen SPNG

SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

Preambule

Účelem této smlouvy je zájem a snaha smluvních stran stvrdit a dále upřesnit i v písemné formě obsah vzájemných závazků dosavadní spolupráce i do budoucna směřující k podpoře SPNG při prezentaci akcí a aktivit Národní galerie v Praze české i zahraniční veřejnosti.

I. Předmět a účel smlouvy

1.1. Národní galerie v Praze (dále jen „NG“) byla zřízena a její působnost byla založena zákonem č. 148/1949 Sb., o Národní galerii v Praze ve smyslu jeho aktuálního znění s tím, že základním úkolem NG je „odborně shromažďovati a spravovati malířská, sochařská a grafická díla domácího i cizího umění, o nich vědecky bádati a činiti je přístupnými veřejnosti.“ Národní galerie v Praze je státní ústav v postavení státní příspěvkové organizace.

1.2. Společnost přátel Národní galerie v Praze (dále jen SPNG) byla ustanovena 25. května 1992 jako samostatná právnická osoba dle zákona č. 83/1990 Sb. a registrovaná Ministerstvem vnitra České republiky dne 17. června 1992 pod č. reg. VSC/1-11969/92-R a je od roku 1998 členem World Federation of Friends of Museums zv. WFFM. Stanovila si za úkol a cíl pro svoji dobrovolnou činnost jejích členů zejména navazovat a prohlubovat realizaci cílů a úkolů NG ze zákona. Zejména zajišťovat a zprostředkovávat znalcům a zájemcům o umění trvalý a úzký odborný kontakt především se sbírkami a dalšími aktivitami NG a rozšiřovat tak obecné povědomí v ČR i v zahraničí o NG a propagovat její činnost.   Společnost sdružuje zájemce o umění – domácí i zahraniční přátele NG, jako své členy a ve spolupráci s NG je těmto mj. umožněn volný vstup do stálých expozic a krátkodobých výstav NG dle dohody.

1.3. Touto smlouvou se stvrzují a zpřesňují vzájemná práva a povinnosti NG a SPNG ustálené za dobu úzké vzájemné a úspěšné spolupráce mezi nimi od roku 1992 do současnosti i pro budoucno tak, jak jsou naznačené v preambuli této smlouvy a v předcházejících odstavcích.

II. Národní galerie v Praze

2.1. NG tímto stvrzuje a poskytuje SPNG právo i nadále používat adresu Šternberský palác, Hradčanské nám. 15, 118 00 Praha 1 jako sídlo SPNG, název NG a logo NG ve svém označení ve spojitosti s činností a posláním SPNG, tj. výhradně k podpoře aktivit NG. V případě potřeby a po vzájemné dohodě pro tyto účely NG poskytne SPNG grafické a textové podklady pro tiskové a tištěné materiály SPNG do 3 týdnů od jejich vyžádání.

2.2. Zavazuje se obesílat elektronickou poštou informace o činnosti NG a programu jejích výstav včetně propagačních materiálů těm členům SPNG, kteří pro SPNG a NG k tomuto udělí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb. svůj souhlas a SPNG se zavazuje předat jejich e-mailové adresy NG, a to zpravidla vždy do 15. února příslušného kalendářního roku.

2.3. Umožnit členům SPNG volný vstup do expozic a na krátkodobé výstavy NG za přesně stanovených podmínek v příloze č. 1 této smlouvy, obsahující i vzor členské legitimace SPNG pro příslušný kalendářní rok a bude i jejich osobní nepřenosnou průkazkou, na jejímž základě NG tento vstup umožní.

2.4. Strany sjednávají, že vždy v dostatečném předstihu, tj. nejpozději do 15. 2. příslušného roku pro následující kalendářní rok, budou vzájemně konzultovat výši členského příspěvku SPNG s ohledem na koncepci NG vybírání vstupného do sbírek a krátkodobých expozic NG tak, aby nedocházelo k podstatnějšímu riziku, že zájem o členství v SPNG je motivován pouze výhodou volného vstupu do sbírek a na krátkodobé expozice.

2.5. Takto sjednané podmínky vstupu členů SPNG do sbírek budou tvořit vždy aktualizovanou přílohu č. 1 k této smlouvě a platí ode dne podpisu této smlouvy do 31. 12. 2014. Smluvní strany této smlouvy dohodly, že po dobu platnosti této smlouvy budou počínaje rokem 2014 sjednávány podmínky volného vstupu členům SPNG pro každý následující kalendářní rok nejpozději do 31. března předcházejícího kalendářního roku na základě dodatku k této smlouvě.

2.6. Poskytnout SPNG k její činnosti po dobu 8-mi let počínaje okamžikem platnosti a účinnosti smlouvy bezúplatné užívání nebytového prostoru v I. nadzemním podlaží ve Šternberském paláci, který NG dočasně nepotřebuje pro svoji činnost a s nímž hospodaří na základě zák. č. 219/2000 Sb., v platném znění, o celkové výměře 33,3 m2 s možností využití jako kanceláře a doručovacího místa pro poštovní služby. Specifikace nebytového prostoru tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2.7. Poskytnout SPNG nebytové prostory vymezené v článku II. Odst. 2. 6. a dle přílohy č. 2 této smlouvy bezúplatně na maximálně stejné období po skončení uplynutí 8mileté lhůty, a to pouze v případech že nebude nebytové prostory nadále potřebovat k plnění svých funkcí či funkcí státu nebo bude-li dalším užitím nebytových prostor dosaženo účelnějšího nebo hospodárnějšího využití věci než při zachování hlavního účelu, ke kterému NG slouží, a za podmínky, že SPNG a NG se nejpozději 6 měsíců před ukončením 8 leté doby dohodnou na bezúplatném užívání tohoto nebytového prostoru.

2.8. Nadále bezúplatně ponechávat SPNG k její činnosti movité věci – vybavení výše uvedeného nebytového prostoru specifikované v  příloze č. 4 této smlouvy, přičemž SPNG za tyto již převzaté věci odpovídá ve smyslu úst. § 661 odst. l občanského zákoníku, resp. dle ustanovení o výpůjčce.

III. Společnost přátel Národní galerie v Praze

  1. Je oprávněna používat název a logo NG způsobem a k účelům uvedeným v čl. 2. 1. této smlouvy za podmínky nepoškození dobrého jména NG. Zároveň se konstatuje, že dosavadní používání názvu a loga NG ze strany SPNG je v plném souladu s předcházejícím konkludentním souhlasem a touto smlouvou.
  2. Poskytnout NG vždy k 31. lednu každého kalendářního roku celkové údaje o počtu vydaných členských průkazů na daný rok.
  3. Uhradit NG provozní náklady za služby, spojené s užíváním nebytového prostoru, který jí NG poskytuje dle ust. čl. 2.6 této smlouvy ve Šternberském paláci jako kancelář (el. energie, plyn, vodné a stočné, odvoz odpadu a úklid prostor vč. toaletních potřeb na WC, kromě telekomunikačních poplatků a poplatků za veškerá další komunikační zařízení a jejich provoz).  Výpočet zálohy na služby a je stanoven dle přílohy č. 3 této smlouvy.

a) Záloha na služby činí 32.430,50 Kč ročně, a bude placena SPNG v pravidelných čtvrtletních platbách dle faktur NG a ve lhůtě splatnosti tam uvedené na účet NG u Komerční banky č. ú.  8839011/ 0100, variabilní symbol je č. faktury.

b) Vyúčtování záloh na služby provede NG čtvrtletně nejpozději do konce následujícího čtvrtletí. Vzájemné pohledávky plynoucí z vyúčtování záloh na služby budou vyrovnány NG při předání vyúčtování SPNG formou faktury/dobropisu.

c) V případě prodlení s placením záloh na služby nebo nedoplatku za služby uhradí SPNG úrok z  prodlení ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení. Metodika vyúčtování za poskytované služby vychází z  poměru užívaných ploch a je přílohou č. 3 této smlouvy.

3.4. Všestranně podporovat vydávání a rozšiřování cizojazyčného vědeckého periodika  Bulletin of National Gallery in Prague, a to i účelově vázaným příspěvkem minimálně ve výši 100 tis. Kč ročně, splatným vždy do 30. 6. příslušného roku na účet NG uvedený v článku III.odst.3.3. písm. a) této Smlouvy.

3.5. Pořádat za součinnosti NG pro své členy kulturní akce, související se stálými expozicemi a krátkodobými výstavami či další programovou náplní NG a o těchto NG průběžně informovat.

3.6. V rámci propagace svých aktivit prostřednictvím vlastních webových stránek či distribuovaných tištěných programů SPNG využívat značky a loga NG a tyto distribuovat svým členům, přičemž se předpokládá vydávání cca 2x ročně vlastních tištěných programů.

3.7. Na své náklady sjednávat služby za ostrahu a provoz šatny pro akce SPNG pořádané mimo provozní dobu NG v bezpečnostním režimu Šternberského paláce. Počet pracovníků ostrahy a jejich organizaci na základě předem zaslaného harmonogramu stanoví oddělení bezpečnosti a ochrany NG. V případě kolize s platnými předpisy NG může oddělení bezpečnosti harmonogram akce připomínkovat.

3.8. Poskytnuté prostory dle čl. 2.6. této smlouvy není SPNG oprávněno dále jakkoliv podnajímat.

3.9. Seznámit členy podílející se na organizování její činnosti s touto smlouvou, včetně jejích příloh a zavázat je k dodržování Provozního řádu NG v objektu Šternberského paláce, (viz. příloha č. 5 této smlouvy).

IV. Závěrečná ustanovení

4.1.  Obě strany se zavazují zdržet se jakéhokoliv jednání či veřejného vystupování, které by mohlo vést k poškození dobré pověsti jedné smluvní strany druhou smluvní stranou.

4.2.  Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být uzavřeny písemně formou vzestupně číslovaného dodatku, přičemž ve smlouvě uvedené přílohy tvoří její nedílnou část.

4.3.  Tato smlouva je sjednána na dobu určitou osm let, počínaje okamžikem  platnosti a účinnosti smlouvy s tím, že se smlouva prodlužuje vždy znovu o stejné období, pokud některé ze stran min. jeden rok před uplynutím sjednané doby písemně nesdělí druhé straně, že nemá zájem na dalším pokračování spolupráce či podmínek této smlouvy, poté však co již marně navrhla druhé straně jejich změny.  Tuto smlouvu je možné před jejím ukončením vypovědět písemnou výpovědí pouze v případě hrubého porušení, které trvá i přes písemnou výzvu zajistit nápravu. V takovém případě výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet  prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Odpadne-li  Národní galerii v Praze dočasná nepotřebnost předmětu užívání k plnění funkcí státu nebo jiných úkolů v rámci jeho předmětu činnosti  ( § 27 z. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky má NG právo vypovědět tuto smlouvu s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi SPNG.

4.4. V případě ukončení smlouvy je SPNG povinna nebytový prostor vyklidit a vyklizený odevzdat NG nejpozději v poslední den výpovědní lhůty, resp. lhůty pro vyklizení. V případě porušení této povinnosti je NG oprávněna vyklidit nebytový prostor, a to na náklady SPNG. O předání nebytových prostor při ukončení tohoto vztahu sepíší obě smluvní strany protokolární zápis.

4.5. Užívaný prostor bude předán k poslednímu dni užívání nepoškozený, uklizený a vyklizený. Užívané nebytové prostory se musí nacházet ve stavu, ve kterém byly SPNG předány, s přihlédnutím k odpovídajícímu běžnému opotřebení a k opravám či úpravám, které byly provedeny NG. SPNG dokončí případné opravy uvedené v předávacím protokolu v dohodnutém termínu a kvalitě. Při nesplnění této povinnosti zaplatí SPNG smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (pět set korun českých) za každý den prodlení, při prodlení 21 kalendářních dnů je NG oprávněna provést vyklizení pronajatých prostor a případné opravy na náklady SPNG a bez dalších náhrad škod SPNG.

4.6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

4.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami nebo poslední z nich..

 

 

Seznam příloh ke smlouvě č.j. NG 1523/2013


Příloha č. 1:  Podmínky volného vstupu členů SPNG do expozic a na krátkodobé výstavy NG
Příloha č. 2:  Specifikace nebytového prostoru tvoří přílohu
Příloha č. 3: Výpočet zálohy na služby a metodika výpočtu
Příloha č. 4:  Inventární seznam vypůjčených movitých věci
Příloha č. 5: Provozní řád objektu Šternberského paláce

Příspěvek byl publikován v rubrice Stanovy a smlouva se SPNG. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.