Zpráva o činnosti za rok 2020

Zpráva o činnosti SPNG za rok 2020 přednesená na Výroční členské schůzi dne 3.11. 2021  ve Veletržním paláci

 

Vážení a milí přátelé,

jak jste byli průběžně informováni dopisy z 8. 7. a 16.12. 2020 činnost výboru SPNG se v minulém roce soustředila na jednání s vedením NGP na přípravě požadovaného sepsání Dodatku č. 4 ke Smlouvě mezi SPNG a NGP, který byl po mnoha úpravách podepsán oběma stranami 10. června 2020. Z důvodu nouzového koronavirového stavu byl nakonec termín opuštění prostor ve Šternberském paláci prodloužen do 30.6. Prostor jsme vyklidili a řádně předali správě budov NGP 18. června. Smluvní strany se dohodly, že povinnost SPNG finančně podporovat vydávání vědeckého periodika Bulletin of the National Gallery Prague se nahradí věcným darem v podobě mimořádného a rozsáhlého souboru téměř 1200 odborných publikací a katalogů výtvarného umění z knihovny čestné předsedkyně Společnosti PhDr. Olgy Pujmanové-Stretti. Hodnota tohoto daru odpovídá finančnímu příspěvku dle čl. 3.4 Smlouvy za rok 2019 a část roku 2020. Tomáš Rafl navrhl grafické řešení samolepek Ex Libris Olga Pujmanová – Stretti a zajistil jejich výrobu. Všechny publikace jsme utřídili, označili samolepkami Ex Libris a Logem SPNG. Soubor byl předán knihovně NGP 30.4.  S ohledem na nezájem Národní galerie Praha na trvání další spolupráce bylo stvrzeno, že platnost Smlouvy mezi SPNG – NGP nebude po 31. prosinci 2021 již jakkoliv prodlužována či znovu uzavřena. V Dodatku ke Smlouvě jsme se museli zavázat, že s účinností do 1.7. odstraníme chráněné logo NG z webu www.spng.org. Také jsme souhlasili, že Archivu NGP předáme historické a odborné části Archivu naší Společnosti včetně korespondence s význačnými osobnostmi a institucemi. Při předběžném jednání s vedoucím Archivu NGP Mgr. Tomášem Hylmarem a po jeho osobním zhlédnutí písemností nám bylo přislíbeno, že v rámci vydání dalšího čísla Bulletinu of the National Gallery Prague bude v kapitole Zprávy tento významný přírůstek dokumentů pro Archiv NGP zmíněn a zhodnocen.

Vážení přátelé, probíhající koronavirová krize prakticky zrušila připravený celý jarní program 2020. Těšili jsme se na setkání s Vámi na výstavě Kurt Gebauer ve Veletržním paláci, na výstavě Rembrandt: Portrét člověka v paláci Kinských a na prohlídku expozice Umění dlouhého století s kurátorkou Mgr. V. Hulíkovou   a   na přednášku s dataprojekcí navazující na výstavu Krásné Madony v kl. sv. Anežky České. Doufali jsme, že se na podzim již v pohodě setkáme při dalších navrhovaných programech. Bohužel se tak nestalo. Vzhledem k okolnostem   a vládním nařízením a uzavřením expozic a výstav NG   se připravený program neuskutečnil a   nemohla se konat ani Výroční členská schůze, kde jsme předpokládali, že budeme řešit s Vaší účastí budoucnost a samotnou existenci SPNG. Naděje, že na podzim se již v pohodě setkáme, se rozplynula vyhlášením nouzového stavu 3. října 2020. Prohlídku výstavy ve Valdštejnské jízdárně Mikuláše Medka v doprovodu lektorky Markéty Ježkové jsme museli zrušit. V roce 2020 jste členství v SPNG mohli využít minimálně. Expozice a výstavy NGP byly z důvodu pandemie několikrát na dlouhou dobu pro návštěvníky uzavřeny. Tento stav se bohužel ani od 1. ledna 2021 nezměnil. Se souhlasem členů Výboru SPNG jsme zaslali nové generální ředitelce NGP paní Alicja Knast dopis spojený s žádostí, abychom mohli, vzhledem k daným okolnostem současného stavu, všem loňským řádným členům SPNG vystavit zdarma členské průkazky s platností pro rok 2021 jako poděkování za vaši věrnost a zájem o Národní galerii a její činnost. Paní ředitelka potvrdila právo volného vstupu do expozic a výstav NGP a odsouhlasila nulovou výši členských příspěvků pro rok 2021 pro všechny členy, kteří uhradili příspěvky za rok 2020. Doufáme, že jste průkazku člena SPNG pro rok 2021 po znovuotevření expozic a výstav NG využili k individuálním návštěvám.

 

Zprávu sestavila : Eva Zíková

Příspěvek byl publikován v rubrice Programy akcí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.